İşyeri Açma Ruhsatı

2 yıl önce

İŞ YERİ AÇMA RUHSATI İNŞAAT RUHSATI İŞLEMLERİ
İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

1- Taşınmaz sahibi veya kanuni vekili inşaat yapılacak arsaya ait tapu senedi, kadastro müdürlüğünden  alınan çap ve bir dilekçe ile belediyemize müracaat ederek projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere parselin mevcut imar planına göre yapılanma şartlarının belirtildiği imar durum belgesini alır

2- Belediyenin verdiği imar durumu belgesine göre; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat (kat kaloriferi, kalorifer, ısı yalıtım, asansör vs.) projeleri 3 takım halinde hazırlanır.

3- Tüm bu projeler ile birlikte inşaat ruhsatı alınmak üzere belediyemize müracaat edilir. Projeler belediyece incelenerek eksiklik ve yanlışlık bulunmuyor ise 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik veya yanlışlık  bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklikler yazı ile bildirilir ve projeler iade edilir. Eksiklikler giderildikten sonra yapılacak başvurudan sonra 15 gün içinde ruhsat verilir.Verilen inşaat ruhsatının süresi 5 yıl olup, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaata başlanması gerekmektedir. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi zorunludur. Şayet 5 yıl içinde inşaat bitirilmezse ruhsat müddeti dolmadan belediyeye müracaat edilerek ruhsatın yenilenme talebinde bulunulur. Ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nde yapacağınız , işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli evraklar şunlardır:

İmar Durum Talebi İçin: Yeni başvurular için tapu, çap, dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Önceden dosya var ise mevcut dosyadan işlem yapılır. İşlemler için ilgili harçların ödenmesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.

İnşaat Ruhsatı: Onaylı mimari proje, statik proje, tesisat projeleri, inşaat taahhütnamesi (veya müteahhit taahhüdü), hissedarlı ise: muvafakat belgesi, T.U.S. taahhüdü  ile başvurular yapılır. Bu işlemlerle ilgili harçların ödemesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.

İskân Müracaatı: İnşaat ruhsatı, temel ve temel üstü vizeleri yapılmış, ısı yalıtım raporu alınmış, projesine uygun yapılmış yapılara verilen bir belgedir. İskân müracaat formu ve harçları ile işleme başlanılır. Gerekli yazışmalar sonucu iskân verilir.

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. Ruhsat Talep Dilekçesi
2. Tapu Sureti
3. İmar Durumu Belgesi
     a) Dilekçe
     b) Güncel Tapu Kaydı
     c) Kadastro Onaylı Koordinatlı arsa aplikasyon Krokisi
     d) İmar Çapı Makbuzu
4. Noterden Vekaletname (Tüm Maliklerden)
5. Mal Sahibi Taahhütnamesi
6. Müteahhit ile İnşaat Sahibi Arasında İnşaat Sözleşmesi (Noterden)
7. Müteahhit Sicil Belgesi
8. Müteahhit Taahhüdü
9. Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi
10. Yapı Sahibi ve Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme
11. Yapı Denetim Kuruluşu Taahhüdü
12. Yapı Denetim Müelliflerinin Denetçi Belgeleri, Kimlik Fotokopileri ve Adres Kayıtları
13. Proje Müellifi Büro Tescil Belgesi ve Taahhüdü
14. Şantiye Şefliği YİBF Kaydı, Adres Kaydı, Kimlik Fotokopisi, Oda Kayıt Belgesi
15. Müteahhit ve Şantiye Şefi arasında Sözleşme
16. Mimari proje 6 Tk ve 1 Adet CD ( 2 Tk kat irtifaklı ) ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
17. Statik Proje 4 Tk ve 1 Adet CD (Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
18. Elektrik Proje 4 Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
19. Sıhhi Tesisat Projesi 4Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
20. Zemin Etüt Projesi 2 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
21. Isı Yalıtım Projesi 4 Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
22. Isıtma Tesisat Projesi 4 Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
23. Asansör Projesi 4 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
24. Yangın Söndürme ve Algılama Projesi 4 Tk ve İtfaiye Onay Yazısı  ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
25. Telefon Tesisat Projesi 4Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
26. Ruhsat Harçları Ödendi Belgesi
27. Alt Yapı Ödendi Belgesi
28. Numarataj Belgesi (Belediye – Emlak Servisi)

19/09/2014 tarih 29124 no'lu Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğe göre Statik Proje ekinde sunulması zorunlu Dış Cephe İş İskelesi Detay Çizimleri ve Statik Hesapları

İNŞAAT RUHSATI ALMADAN BİNA YAPILIRSA YAPTIRIMLARI NELERDİR ?
Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Türk Ceza Kanununun 184. Maddesine göre yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya alamayacak durumdaysa binanın yıkımın karar verilmektedir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İŞLEMLERİ

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden verilir. Yetkili idareden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Yeni bir işyeri açacak veya faal bir işyerini devir alacak işyeri ilgililerinin; işyerini açmadan veya devir almadan önce konu ile ilgili olarak Zabıta Müdürlüğünden bilgi alması yararına olacaktır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat işlemleri, işyeri türüne göre 3 farklı şekilde yürütülmektedir.

1 Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
2 Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
3 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat İşlemleri

1. Sıhhi Müessese : Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerlerini kapsar. Bu gibi işyerleri; Bakkal, Büfe, Kafeterya, Servisli Büfe, Kırtasiye, Ofis, Banka şubeleri, Eczaneler, Çay cağı, Hediyelik Eşya satan yerler, Marketler, Pastaneler (İmalatı olmayanlar) Giyim Mağazaları, Beyaz eşya satan yerler v.b. yerleri.

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10-Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi

11-İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen Tüm işletmelerden Yangın söndürme cihazı faturası İstenir. (en az 6 kg’ lık) 13-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

12-Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

Şirket İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- Ticaret sicil tasdiknamesi

9- Ticaret faaliyet belgesi

10- imza sirküleri

11- Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi

12-İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen Tüm işletmelerden Yangın söndürme cihazı faturası İstenir. (en az 6 kg’ lık) 14-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

NOT: İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

2. Gayrisıhhi Müesseseler (2. ve 3. sınıf): Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müessesleri. Bu müesseseler açılmadan evvel İmar durumu itibariyle kendi sınıfları alanlarında (Sanayi alanı, Ticaret + Ticaret Hizmet alanları gibi) açıla bilecek işyerleridir. Bu gibi işyerleri; İmalat haneler, fabrikalar, depolar, hurdacılar, fırınlar ve yemek üretim yerleri gibi müesseseleri.

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10- İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)

11- Emisyon iznine tabi ise emisyon izni

12- ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu

13- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi

15- OSKİ görüşü ve Deşarj izni (OSKİ görüşüne tabi olanlardan)

16- Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi (50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

17- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

Şirket İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- Ticaret sicil tasdiknamesi

9- Ticaret faaliyet belgesi

10- İmza sirküleri

11- İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)

12- ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu

13- Emisyon İznine tabi ise Emisyon izni

14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin

15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi

16- OSKİ görüşü ve Deşarj izni (OSKİ görüşüne tabi olanlardan)

17- Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi (50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)

18- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

NOT: İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri : Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri.

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu tıklayınız.

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- 2 adet Vesikalık resim

8- Esnaf Odasından faaliyet belgesi

9- Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10- Ustalık veya aşçılık belgesi (Lokantalardan)

11- Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine bağlı olarak)

12- İtfaiye raporu

13- Çalışanların Nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak sağlık raporu.

14- Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin

15- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

Şirket İşletmelerinden

1- Başvuru beyan formu

2- Çalışanlara ait bilgi formu

3- Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4- Emlak Beyanı

5- Vergi Levhası fotokopisi

6- Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7- Ticaret Sicil Gazetesi

8- Ticaret sicil tasdiknamesi

9- Ticaret faaliyet belgesi

10- imza sirküleri

11- İtfaiye raporu

12- Ustalık ve Aşçılık belgesi (Lokantalardan)

13- Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine bağlı olarak)

14- Çalışanların Nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak sağlık raporu.

15- Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

16- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

4. Mesul Müdürlük Belgesi :

1- Başvuru dilekçesi,

2- 2 adet vesikalık resim

3- Noterden Mesul müdür atadığına dair sözleşme

4- Vergi levhası

5- Mesul müdür olarak atanacak kişinin İkametgâh, nüfus cüzdan sureti, savcılık kâğıdı ve sağlık portör muayene kartı fotokopisi

5. Hafta Tatil Ruhsatı :

1- Başvuru ve beyan dilekçesi.

2- Çalışma Ruhsatının Fotokopisi.

NOT: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması ( 100 m uzaklıkta mesafe de olması gerektiği kapıdan kapıya.)

İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma (kişiler) ile ilgili bilgi ve belgeleriyle noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.